KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ Kapsamında Molla Fenari Mah.Gazisinanpaşa Sok.No.12 Fatih/İstanbul adresinde mukim Sevan Bıçakcı Mücevher Tasarım Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimiz ile tarafınız arasında yapılan ürün siparişi ve satın alma süreci esnasında tarafınızdan Kimlik(Ad-Soyad, Doğum Tarihi), İletişim (Adres, E-posta, Telefon), Parmak Ölçüsü bilgileri alınarak kişisel verileriniz toplanmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz satın alma sürecinin yürütülmesi, satın alınan ürüne ilişkin talep, şikayet, görüş ve öneri gibi hususlarda sizlerle iletişim kurulması, takibinin sağlanması amacıyla (Talep ve Şikayetlerin Takibi) hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaç dahilinde işlenmekte, kişisel verileriniz üçüncü kişilere kesinlikle aktarılmamakta / paylaşılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz satın alma süreci kapsamında fiziki ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan veri sahibi olarak sizler yani ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Molla Fenari Mah.Gazisinanpaşa Sok.No.12 Fatih/İstanbul adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanabilirsiniz

Kişisel verilerimin işlenmesinden önce yukarıda anılan şekilde Sevan Bıçakcı Mücevher Tasarım Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından bilgilendirildiğimi ve bu bilgilendirme eşliğinde kişisel verilerimin işleneceğini bildiğimi kabul ederim.

Ad ve Soyadı:

İmza: